Lund grendelag


Org.nr. 915 265 650


Årsmøte i Lund grendelag 2017


Referat fra årsmøte  i Lund grendelag 2017

og orienterings- og samtalemøte om «Nye Namsos» kommune


Sted: Lundstua

Tid:        onsdag 22. mars 2017 kl 1730 – ca. 1930

Deltakere:23 personer fra bygda i tillegg til 2 eksterne på orienterings- og samtalemøtet om "Nye Namsos",                                 leder i den midlertidige fellesnemnda, ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad og prosjektleder Tor Brenne.


Orienterings- og samtalemøtet

Tema var prosessen rundt Lund krets sin innlemmelse i den nye Namsos kommune sammen med Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner.

16.juni 2016 undertegnet de tre ordførerne intensjonsavtalen.


Intensjonsavtalen – vedtatt av kommunestyrene

•Navnet på den nye kommunen skal være Namsos.

•Den nye kommunen skal ha elgen som sitt

•kommunevåpen

•Kommuneblomst: Krekling

•Namsos skal være kommunesenter

•Kommunale arbeidsplasser skal spres rundt omkring i kommunen – «Det skal være lys i kommunehusene»

•Det er laget målsettinger for den nye kommunen som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler samt for lokaldemokratiet


Den nye kommunen er åpen for grensejustering med Lund dersom befolkningen i det aktuelle området ønsker å bli en del av den nye kommunen.


Fakta om nye Namsos:


OmrådeInnbyggereAndel nye NamsosLandareal km²


Namsos12.997 85,1%  751

Namdalseid  1.600 10,5%  735

Fosnes     622   4,1%  473

Lund       62   0,4%    39

Nye Namsos15.281  100%1998


Midlertidig fellesnemnd

•8 repr. fra Namsos

•4 repr. fra Namdalseid

•3 repr. fra Fosnes

•1 repr. fra Lund (oppnevnt av kommunestyret i Nærøy)

•Steinar Lyngstad leder

•Funksjonstid fram til fellesnemnd er valgt av kommunestyrene etter Stortingsvedtaket våren 2017.

•Da starter formelt arbeidet med kommunesammenslåingen etter Inndelingsloven.


Milepæler og framdrift i reformen

Forberedende fase: 2015 – 2017;

•Oppstart juni 2015

•2016 Kommunestyrevedtak

•2017 Vedtak Stortinget, utbetaling engangskostnader

•2017 Kongelig resolusjon før 2018

Gjennomføringsfase;

•2019 Kommunestyrevalg

•2020 Ny kommune 01.01.2020

•2020 Utbetaling reformstøtte


Fase 1 – Forprosjekt

•Bli kjent

•Kartlegge

•Planlegge

•Vedta program for kommunesammenslåing


Fase 2 – Gjennomføring del 1

•Etablere fellesnemnd

•Reglement for delegasjon til fellesnemnd

•Ansette administrasjonssjef – prosjektleder

•Igangsette prosjektgruppe med mandat og framdriftsplan

•Politisk og administrativ struktur for Nye Namsos

•Omstillingsdokument


Fase 3 – Gjennomføring del 2

•Toppledergruppe i Nye Namsos ansettes

•Arbeidsperiode for prosjektgruppene

•Prosess med grensejustering med Lund gjennomføres

•Beslutninger i fellesnemnd om planverk, vedtekter, delegasjon, arbeidsgiver-politisk plattform, retningslinjer, standarder, interkommunalt samarbeid osv

•Lønns-og personalpolitikk inkl særavtaler

•Forberede omplassering, innplassering og nye arbeidsavtaler

•Kulturelle og identitetsskapende tiltak

•Kommunevalg for Nye Namsos forberedes


Fase 4 – Avslutning

•Kommunevalg

•Budsjett 2020 og LTB 2020 – 2023 i fellesnemnd

•Fellesnemnda oppløses

•Prosjektorganisasjonen oppløses, prosjektarbeidet sluttføres og klargjøres overføring til linjen

•Nye arbeidsavtaler til alle ansatte

•Forberede saker til det første kommunestyremøte i Namsos kommune


Grensejustering Lund krets

•Forberedende arbeid igangsatt.

•Forhandlinger med Nærøy våren 2018?

◦Hvor skal grensen gå?

◦Hvilken kommunal infrastruktur og verdier følger med?

▪Veier

▪Bygninger

▪VA-anlegg

▪Annet (eierandeler osv.)

◦Hvilke forpliktelser følger med infrastrukturen – økonomisk oppgjør.

◦Avtaler med 3.part som skal overføres.

◦Fylkesmannen bistår. Behandling av ev. uenighet er regulert i loven.

•Konsekvenser for kirkelig fellesråd, sokn og prosti

•Endring i matrikkel og statlige register (2018 og 2020)

•Kommunale skattevedtak, forskrifter og vedtekter gjeldene fra 01.01.2020.

•Inntil nye kommunale arealplaner er vedtatt, gjelder de gamle vedtatt av Nærøy kommune.

•Vi forventer at denne grensejusteringen vil foregå med enighet mellom partene.


Hvordan blir livet i Nye Namsos

•Samfunnsutvikling

◦Felles kommuneplan

◦3 mill til Jøa brua og 7 mill til ny hall i Namdalseid

•Næringsutvikling

Blå sektor (kystutvikling).

Grønn sektor (landbruk/miljø).

Kulturnæring og reiseliv, herunder utvikling av utmarksnæring og tilrettelegging for fritidsbebyggelse.

Industri.

Handel og service.

Arealplanlegging - sørge for tilgjengelige/godt tilrettelagte areal og tomter.

Innovative offentlige anskaffelser.

•Samferdsel

Arbeide for bedring av standarden på veinettet som tilrettelegging for syketransport, pendling og næringslivstransport. Fylkesvei 17 og 769 er viktige element i dette.

Bredbånd og mobildekning til alle.

Aktivt jobbe for bru til Jøa.

Internkommunikasjonen i kommunen skal forbedres. Godt veinett, sykkelveier og godt kollektivtilbud på sjø og land er viktige element i dette.

Organisering av havner i den nye kommunen skal utredes.

•Reiseliv

•Oppvekst

•Helse og omsorg

•Kultur

•Lokaldemokrati
Da orienterings- og samtalemøtet om «Nye Namsos» var over startet årsmøtet i Lund grendelag.


Årsmøtet følger foreningens vedtekter §6:


§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er grendelagets høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av  april måned hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal skje ved annonsering, oppslag eller ved skriftlig innkalling. Årsmøtet ledes av lagets leder.


Årsmøtets oppgaver er:


1. Styrets årsberetning

2. Regnskap

3. Valg av styremedlemmer med to varamedlemmer i rangert rekkefølge*

4. Valg av leder*

5. Valg av valgnemnd på 3 personer*

6. Valg av 2 revisorer*

7. Budsjett, medlemskontingent og arbeidsplan for neste år

8. Andre saker som er fremmet av styret eller noen av medlemmene (innen fristen, se nedenfor)


*Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, mens leder og de andre funksjonene er for 1 år. Lederen velges av årsmøtet, mens styret selv velger nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem blant de styremedlemmene årsmøtet har valgt.


Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes.


For at en sak skal kunne fremmes for årsmøtet, må styret få saken innen 1 uke før årsmøtet.1. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016


Det ble avholdt årsmøte i grendelaget 13. april 2016 på Lundstua.


Styret har bestått av:

lederHarald Grøtting

varalederBjørnar Smines

sekretærÅse Rørmark

kassererAudur Thorisdottir

styremedlemØivind Guntvedt


1. varaSvein Storø

2. varaAud Flosand


Styret har hatt fire styremøter siden siste årsmøte; 1. juni, 25. august og 12. oktober 2016 samt 10. januar 2017.


Nedleggelse av Lund Grendelag A/L og opprettelse av Lund grendelag

Lund Grendelag A/L ble vedtatt lagt ned på siste årsmøte 13. april 2016 og er formelt slettet i Brønnøysundregistrene pr. 18. april 2016. Lund grendelag har overtatt eiendeler og arbeidsoppgaver og er registrert som forening i Brønnøysundregistrene pr. 20. april 2015 med org.nr.: 915 265 650.


Samferdsel

Fv769

Styret satte i 2012 ned en arbeidsgruppe for samferdsel, disse er: Asbjørn Tønne, Bjørnar Smines og Harald Grøtting. De har vært på befaring og utarbeidet et arbeidsdokument ang. utbedring av Fv769 (Lund-Smines og Salsnes-Briksillan) som de arbeider videre med. Arbeidsdokumentet er oversendt politikere og andre som har ansvar i saken. Nærøy Næringsforening har også tatt tak i saken og fått deler av rapporten vår innarbeidet i en handlingsplan for fylkesveger i Ytre Namdal. Lederen i Stortingets samferdselskomite har også fått overlevert et utkast av denne handlingsplanen.


Nytt i 2016 er at nytt fylkesråd for samferdsel, Tomas Iver Hallem (SP) også er orientert og han lovte å ta med innspillet i arbeidet med den nye fylkesvegplanen. Det gjøres også forsøk på å komme på listen over vegprosjekt som tildeles midler ifbm kommunesammenslåingen.


Arbeidet overfor bevilgende myndigheter må følges opp videre.


Bussrute

Lund grendelag henvendte seg til fylkeskommunen om å få opprettet bussrute til Namsos kl 1710 fra Lund på hverdager. Søknaden ble innvilget.


Bredbånd

Lund grendelag søkte våren 2015 om midler til utbygging av bygdefiberløsning på Lund og Smines. Søknaden ble avslått, men vi søkte på nytt igjen i 2016. Lund grendelag har sendt følgende uttalelse om saken til Nærøy kommune:


ANG. TILDELING AV MIDLER TIL BREDBÅNDUTBYGGING


Det vises til artikkel i NamdalsAvisa 27. september 2016 der det går fram at Kystgruppen er blitt tildelt 11 millioner kroner til bredbåndutbygging.


I 2015 søkte Nærøy kommune om midler til utbygging bl.a. i Lund krets. Vårt prosjekt var totalt kostnadsregnet til kr 2.724.359. Denne søknaden ble ikke prioritert og vi fikk avslag.


I 2016 ble søknaden fremmet på nytt, da som en del av Kystgruppens bredbåndsprosjekt. Lund grendelags søknad var godt beskrevet og kostnadsberegnet av NTE og skal derfor være et meget godt grunnlag å arbeide videre med.


Selv om det nå ser ut til at Lund krets går til Namsos 01.01.2020, ber vi om at Nærøy kommune bidrar til at vi får ta del i midlene som er tildelt. Vi ønsker ikke «å falle mellom to stoler» og forutsetter at de opprinnelige prioriteringene følges.


Vi fikk følgende svar datert 18. november 2016:


Lund Grendelag - vedr. tildeling av midler til bredbåndutbygging

Nærøy, Vikna og Leka kommune har fått tildelt ca. 11 mill. kr. til utbygging av bredbånd i kommunene. I den forbindelse har kommunen laget en oversikt over områder som tidligere har søkt om midler, og henvendelser ang. områder med dårlig dekning.

Lund og Smineset er med i denne oversikten ut fra tidligere søknad om bredbåndsmidler.

Det er foreløpig ikke gjort vurderinger knyttet til ev. prioriteringer av områder, og ev. hvilke parametere som skal gjelde for dette. Men målet må være å få mest mulig utbytte av de tildelte midlene, og dette arbeidet vil ta noe tid.

Hjemmeside

Grendelagets hjemmeside; www.lundinger.info er blitt fortløpende oppdatert og utviklet videre.


Høringsuttalelser

Kommuneplanens arealdel

Følgende uttalelse ble gitt fra styret i Lund grendelag 25. august 2016:

KOMMUNEPLANENS AREALDEL – OFFENTLIG ETTERSYNG OG HØRING


Det vises til planbeskrivelse for Kommuneplanens arealdel 2016-2024 datert 07.06.2016.


Styret i Lund grendelag har følgende kommentarer til planforslaget:


Planbeskrivelse side 48, Hyttefelt i Småvika og ved Bjørlivatnet

Lund grendelag mener at arbeidet med en egen kommuneplan for Fjærangen bør videreføres og at evt. utbygging i området avklares gjennom denne planen.


Jfr. soneplan ”Lund – Smines” som ble vedtatt av kommunestyret som k.sak 07/80 i møte den 14.02.1980 og tidligere kommunale arealplaner (sjødel/landdel).


Ifbm en mekling med Fylkesmannen i NT i en tidligere planprossess ble det foreslått som et eget ”kommunedelplanområde” hvor arealkonfliktene og framtidig arealbruk skulle avklares gjennom en egen delplan med eget plankart og egne bestemmelser, jfr. vedtak i  Nærøy kommunestyre 26.06.2003.

I Kommuneplanens arealdel for 2002-2014 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en egen Kommuneplan Fjærangen. Arbeidet ble påbegynt i 2009 og et forslag ble revidert iht. vedtak 23/09, møte 12.02.09, i Utvalg for drift og utvikling. Senere ser det ut som arbeidet er lagt i bero.

Planbeskrivelse side 49, BFE-43 (Smines)

Lund grendelag har ingen merknader til forslaget.


Planbeskrivelse side 87, BFE-22 (Lund)

Lund grendelag har ingen merknader til forslaget.


Navning av veger

Styret i Lund grendelag uttalte seg 1. juni 2016 om navning av veger i Lund/Smines-området. Hovedpunktene:

•vi støttet Fosnes kommune sitt forslag om at navnet på vegen fra Lund fergekai til Namsos kommunegrense (Fv769) skulle hete Lundavegen.

•vi foreslo at gammelvegen over Lund skulle hete Sjåhaugvegen.

•vi foreslo også navn som Haranesvegen, Aunvegen og Sjøvegen

•vi kommenterte noen skrivefeil

•vi foreslo skilting Grendehus og Idrettsanlegg ved Gnaddan, Lundasjøen ved krysset til moloen og Aunet ved krysset på Haranesvegen.


Nærøy kommune har fattet vedtak i saken 3. november 2016 og vegnavnene Lundavegen, Haranesvegen, Sjåhaugvegen, Faksstrandvegen og Storvikavegen er godkjent. Man avventer navnesaker på andre områder i kommunen før adressene tildeles. Alle som får tildelt adresse vil bli tilskrevet av kommunen.


Kommunetilhørighet

Lund krets består i dag av gnr. 53, Lian, gnr. 54, Lund og gnr. 55, Smines og det er disse tre gårdsnumrene som ønskes overført til nye Namsos kommune.


Nye Namsos kommune vil da bestå av Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner samt Lund krets fra 01.01.2020.


Dagens tre kommuner Namsos, Namdalseid og Fosnes har hver for seg valgt medlemmer til en midlertidig fellesnemnd for «Nye Namsos». Denne vil arbeide fram til ordinær fellesnemnd  blir etablert sommeren 2017. Det er valgt 8 medlemmer fra Namsos, 4 fra Namdalseid og 3 fra Fosnes. Hjemmelen ligger i Inndelingsloven av 2001 og i intensjonsavtalen mellom kommunene av 16.06.2016.


I intensjonsavtalens pkt. 10.1 står det følgende: «Den nye kommunen er åpen for grensejustering med Lund dersom befolkningen i det aktuelle området ønsker å bli en del av den nye kommunen.»


I en folkeavstemning 12.09.2016 på Lund var valgoppslutningen 80% og 67,5% stemte for overgang til nye Namsos kommune mens 30% stemte nei.


Nærøy kommunestyre vedtok 22.09.2016 følgende:

«1. Med bakgrunn i resultatet fra folkeavstemningen 12. september 2016 vedtar Nærøy kommunestyre å søke om grensejustering for Lund krets, med overføring fra Nærøy kommune til Namsos kommune.

2. Nærøy kommunestyre ber rådmannen iverksette en prosess for å avklare de nødvendige formaliteter og sikre god dialog med Namsos kommune. Befolkningen på Lund skal gis muligheten til å delta i denne prosessen.

3. Rådmannen bes om å undersøke mulighetene for økonomisk kompensasjon ved overføring av Lund krets til Namsos kommune.»


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier i sin oppsummering og tilrådning av 30.09.2016 i pkt. 1.3:

Lund. Grensejustering mellom Nærøy kommune og Namsos/Fosnes kommune. I kommunestyrevedtak har Nærøy kommune vedtatt å søke om grensejustering for Lund krets, med overføring til nye Namsos kommune. Fylkesmannen anbefaler at det foretas en grensejustering for Lund, når nødvendige formaliteter med nye Namsos kommune er nærmere avklart.

Lund grendelag ønsket å delta i ovenfor nevnte arbeidsutvalg på vegne av Lund krets for å sikre kretsens interesser i sammenslåingsprosessen og Nærøy kommune har bestemt at Bjørnar Smines, med Harald Grøtting som vara, deltar i den midlertidige fellesnemnda for "Nye Namsos" kommune.


Hovedområder:

Politikk

Repr. fra Lund må gis anledning til å kunne delta i kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Det betyr at personer fra Lund må kunne være med i nominasjonsprosessene og at folket på Lund kan stemme ifht nye Namsos kommune ved valget. Vi regner med at denne problemstillingen blir felles med både gamle Namsos, Fosnes og Namdalseid.


Eldreomsorg

Lund krets ønsker at personer med behov for plass på institusjon blir plassert i Namsos by og ikke på Jøa eller Otterøya. Særlig med tanke på besøk fra pårørende er dette svært viktig.


Skole og barnehage

Lund krets ønsker i første omgang å benytte seg av barnehage og skole på Salsnes, deretter Sørenget og Namsos by.


Fv 769

Det er påkrevet at arbeidet med oppgradering av fergestrekningen Hofles – Lund, del av vegparsellen Lund – Smines og vegparsellen Salsnes – Briksillan intensiveres og opp-prioriteres (se rapport fra Lund grendelag datert mars 2016).


Kirkesogn

Lund menighet bør høres ang. om man fortsatt skal høre til Nærøy fellesråd eller flyttes over til Namsos fellesråd.


Jakt og fiske

Grunneierne må få anledning til å delta i prosessen rundt organisering av jakt og fiske.


Overføring av kommunale veger, eiendommer, vedtatte planer, nye gnr, mm

Vi regner med at dette skjer ved avtaler kommunene i mellom, men Lund grendelag bør overvåke prosessen. Nye kommunenummer og gårdsnummer blir uansett en konsekvens av nytt trøndelagsfylke fra 1.januar 2018.


Facebook-grupper

Lund grendelag oppretter en åpen gruppe for allmenhetens innspill til prosessen og en lukket gruppe for styrets arbeid.Fornminnestien

Oppgradering av fornminnestien er utført med bl.a. innkjøp av gressklipper, oppsetting av nye skilt og utarbeidelse av en enkel brosjyre (turkort) og to nye oppbevaringsbokser på hovedtavla.


Veglys

Lund grendelag har overtatt veglysene fra Lund lyslag som er lagt ned. Det er til sammen 57 veglys som er overtatt. Ifbm overtakelsen ble det valgt en arbeidsgruppe bestående Steinar Jakobsen, Åse Rørmark og Siw Storø. Det tas sikte på å utarbeide en plan for utskifting av armaturer for å spare strømutgifter samt en enkel vedlikeholdsplan. Vi er kjent med at også politiske krefter I Nærøy kommune arbeider med dette på generell basis.


Nedleggelsesprosessen av Lund Lyslag har tatt en del tid med nå har Brønnøysundregistrene bekreftet at Lund Lyslag er lagt ned pr. 8. desember 2016.


Kulturmidler

Lund grendelag søkte i 2015 om kulturmidler og fikk i 2016 tildelt kr 2.500 til fornminnestien i juni 2016.


Vi søkte også kulturmidler for 2016 og ble tildelt kr 5.000 til fornminnestien.


VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2016 ble enst. godkjent.


2. REGNSKAP

Blir lagt fram på årsmøtet.

VEDTAK:

Regnskapet for 2016 ble enst. godkjent.


VALG

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, mens leder og de andre funksjonene er for 1 år. Lederen velges blant de valgte styremedlemmene av årsmøtet, mens styret selv velger nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem blant de styremedlemmene årsmøtet har valgt.


Tillitsvalgte i foreningens organer har i 2016 vært slik:


Leder:Harald Grøttingikke på valg som styremedlem, men som leder

Nestleder:Bjørnar Sminespå valg

Sekretær:Åse Rørmarkpå valg

KassererAudur Thorisdottirpå valg

Styremedlem:Øivind Guntvedtikke på valg


1. varamedlem:Svein Storøikke på valg

2. varamedlem:Aud Flosandpå valg


Valgnemnd:    Anne Kvernvik       på valg

    Ingunn Kongsmopå valg

    Gunnar Guntvedtpå valg


Revisor:    Randi Lund Storøpå valg

Revisor:    Svein Storøpå valgValgnemnda la fram sitt forslag på årsmøtet:


Leder:Harald Grøttinggjenvalg som leder (ikke på valg som styremedlem)

Nestleder:Bjørnar Sminesgjenvalg

Sekretær:Åse Rørmarkgjenvalg

KassererPeter Sminesny

Styremedlem:Øivind Guntvedtikke på valg


1. varamedlem:Svein Storøikke på valg

2. varamedlem:Aud Flosandgjenvalg


Valgnemnd:Anne Kvernvikgjenvalg

       Ingunn Kongsmogjenvalg

       Gunnar Guntvedtgjenvalg


Revisor:      Harald Oddvikny

Revisor:      Svein Storøgjenvalg


3. Valg av styremedlemmer med to varapersoner i rangert rekkefølge.


4. Valg av leder.


5. Valg av valgnemnd på 3 personer.


6. Valg av 2 revisorer.


VEDTAK:

Valgkomiteens forslag ble enst. vedtatt for alle punkt (3 – 6).7. BUDSJETT, MEDLEMSKONTINGENT OG ARBEIDSPLAN FOR NESTE ÅR


Budsjett avklares av årsmøtet, evt. gir fullmakt til styret.


Medlemskontingent

Det er ikke fattet vedtak om denne siden 2011 og har vært på kr 100,- siden 2003 da den ble økt fra kr 75,- pr. år.


Da Lund grendelag overtok Lund lyslag ble det bestemt å kutte ut kontingenten for lyslaget og bare beholde «lysbrev»-ordningen. Årsmøtet bør ta en diskusjon på om medlemskontingenten bør heves eller ikke.


Arbeidsplan:

•Fortsette arbeidet med framtidig kommunetilhørighet.

•Fortsette arbeidet i arbeidsgruppen for samferdsel med Fv769, fartsreduksjon ved fergeleiet, bredbånd (bygdefiber) og mobildekning.

•Videreutvikle hjemmesiden www.lundinger.info.

•Skilting av veger/områder i Lund krets

•Utarbeide plan for driften av veglysene.

•Andre saker som oppstår i løpet av året.


VEDTAK:

Styret gis fullmakt til å sette opp budsjett, enst.

Medlemskontingenten økes til kr 200,- fra og med 2017, enst.

Arbeidsplanen enst. godkjent.


8. ANDRE SAKER SOM ER FREMMET AV STYRET ELLER MEDLEMMENE


a) saker fremmet av styret

Ingen saker utover vanlige årsmøtesaker.


b) saker fremmet av medlemmene

Ingen saker mottatt.
Harald Grøtting

styreleder (og referent)


Oppdatert 05.04.2017 Htg